Zásady ochrany osobných údajov

Subjekt spracovávajúci Vaše osobné údaje

Spoločnosť INVENT dizajn, s.r.o., IČO: 36572403, so sídlom Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 5, PSČ 052 16 (ďalej len „spoločnosť INVENT dizajn“), je oprávnená k spracovávaniu Vašich osobných údajov pre marketingové účely, a to udelením informovaného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a podľa zákona o spracovaní osobných údajov.

Podmienky udelenia súhlasu

Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je oprávnená udeliť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Osobné údaje spracovávané výlučne pre marketingové účely spoločnosti INVENT dizajn.
Medzi osobné údaje, ktoré spracovávame na tomto webe „www.invent-dizajn.sk“ na základe Vášho informovaného súhlasu, patri kontaktný údaj: e-mailová adresa.

Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre marketingové účely získavame priamo od Vás.

Účely spracovania osobných údajov pri udelení Vášho informovaného súhlasu

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne za účelom zasielania ponuky produktov. Táto činnosť zahŕňa: zasielanie obchodných oznámení, zasielanie informácií o uskutočňovaných akciách, aktivitách, službách a výrobkoch správcu s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových noviniek odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových noviniek môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha manuálne či automatizovane. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane!

Doba uchovania osobných údajov

Udelený súhlas zostáva v platnosti a účinnosti po dobu 5 rokov. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú Vaše osobné údaje vymazané.

Vaše právo súhlas kedykoľvek odvolať

Vami udelený súhlas je dobrovoľný, môžete ho odmietnuť udeliť alebo môžete udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu, alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na Váš zmluvný vztah so spoločnosťou INVENT dizajn a na využívanie našich ponúkaných produktov a služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek osobne prehlásením učineným v sídle správcu po predošlej dohode, v listinnej forme oznámením doručeným na sídlo správcu alebo prehlásením zaslaným na uvedenú e-mailovú adresu: gdpr@invent-dizajn.sk alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v zaslanom obchodnom oznámení. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené marketingové účely.

Vaše ďalšie práva pri spracovaní osobných údajov

Máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií o osobných údajoch o Vás spracovávaných, a to hlavne o účele spracovania, kategórií spracovávaných osobných údajov, príjemcu osobných údajov, dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od Vás, dobe uloženia osobných údajov. Takisto máte právo požiadať nás o opravu či vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo prenositeľnosti Vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Adresa: INVENT dizajn, s.r.o., Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 5, 052 16
Email: gdpr@invent-dizajn.sk

Ostaňme v spojení

Napíšte nám Vaše otázky alebo chýbajuce informácie.